Processen

Metodiken i LMI:s program påminner mycket om de träningsprogram som används inom idrotten för att nå toppresultat. För att vara säker på att du också uppnår dina mål, får du en personlig ledarutvecklare som coachar dig och följer upp resultatet under c:a 1 år. Du får direkt ta itu med verkligheten och agera för att uppnå resultat.

En individanpassad utvecklingsprocess som ger resultat från dag ett

Du uppnår inga varaktiga förbättringar i ledarbeteendet genom korta internatkurser borta från arbetsplatsen. Ledarutvecklingen måste vara handlingsinriktad och förankrad i det dagliga arbetet om den ska lyckas. Redan från första början stimulerar programmen till handling. 

Det är attityder och tankevanor som måste ändras om bestående förbättringar ska åstadkommas i handlingsmönstret. Attityder förändras genom att du får positiva erfarenheter. Genom att handla korrekt i den dagliga arbetssituationen och uppleva framgång påverkar du steg för steg dig själv mycket snabbt i positiv riktning.

Du lär dig att sätta mål och nå mål

Du får ett heltäckande målprogram. Programmen bygger på att du lär dig sätta höga men realistiska mål, som du sedan arbetar med att uppfylla enligt ett synnerligen effektivt system. Programmen innehåller tekniker för att sätta upp mål, kategorisera dessa, identifiera hinder, finna lösningar, göra handlingsplaner och följa upp resultat. Du arbetar med mål både för arbetet och för din individuella utveckling och även privata välmående.

Sedan tar du dig framåt tillsammans med din ledarutvecklare och allt genomförs efter ett mycket genomtänkt och utprovat system som medför att målen nästan ofelbart uppfylls. Deltagarna sätter både kort- och långsiktiga mål inom olika områden. Redan första veckan ska några av målen vara uppfyllda! – ett viktigt led i utvecklandet av framgångsinriktade attityder som sedan växer sig allt starkare under programmens gång.

Du utvecklas genom att arbeta med dina verkliga arbetsuppgifter! För att utvecklas måste du arbeta med verkliga mål. Den verkliga ledarutvecklingen sker i det dagliga arbetet. Programmen ger dig impulser till en stegvis, enveten uppbyggnad dag för dag av din målinriktning, beslutsamhet och motivation för framgång.

Du får varaktiga förbättringar – om du håller ut! I det här fallet är det lätt att hålla ut! Programmet är så stimulerande att arbeta med att du genomför det med nöje. Några bestämmer sig t o m att stiga upp en timme tidigare på morgonen för att arbeta med programmet (det är annars inte nödvändigt). Andra utnyttjar spilltid, t ex under resor för att arbeta med sin ledarutveckling. I eget arbete förväntas du sätta av ca 1 timme/vecka för din egen utveckling. Denna timma har du snart tillbaka eftersom du aktivt arbetar med dina utmaningar här och nu.

Ett resultatinriktat program

LMIs program är så mångsidiga och flexibla att de kan användas bekvämt efter vars och ens behov. Upplägget med kontinuerlig uppföljning ger dessutom extra säkerhet för att resultaten kommer att inställa sig. Vi tar ansvar för ditt resultat! Ett ledarutvecklingsprogram är inte något självändamål. Det skall medföra positiva resultat för företaget.

För de kunder som följer LMI:s program kan vi garantera framgång. Här är några exempel på mål som våra kunder uppnått:

  • Lönsamheten ökat från 3 % till 11%.
  • Ledarens produktivitet/kapacitet ökat med 30%.
  • Företagets totala produktivitet ökat med 20%.
  • Ledningsgruppen löser problem istället för att bara diskutera dem.
  • Ökat ansvarstagande i hela organisationen.
Din personliga ledarutvecklare

Din ledarutvecklare är en person med lång erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Mer än hälften av våra ledarutvecklare har arbetat med LMI® i över femton år.

Att välja ett LMI-program för utvecklingen av sitt personliga ledarskap ger tillgång till ett nätverk av 11 vältränade personliga ledarutvecklare i Sverige och ett stort antal i övriga världen. Den svenska organisationen sätter av 15 – 20 arbetsdagar per år för egen träning och utveckling, för att ligga i toppen på vad marknaden kan erbjuda i ledarutveckling. Vi kräver också att varje ledarutvecklare ska ha ett internationellt perspektiv och tillhandahåller dem ett globalt nätverk genom bl a våra internationella konferenser. En kvalitetssäkring för våra personliga tränares professionalism är den certifiering som inleddes år 2000.

Din ledarutvecklare sätter igång dig för att arbeta med programmen steg för steg och följer upp ditt arbete vanligtvis var tredje eller var fjärde vecka. Han/hon hjälper dig att hantera frågeställningar och problem så att du själv kan ta ansvar för dina val och beslut. Inte med direkta lösningar, men genom en dialog så att du själv kommer fram till det rätta beslutet. Ledarutvecklaren hjälper dig att formulera dina egna mål och att hitta vägar för att nå målen.

Ledarutvecklaren har tid att lyssna då jobbet och livet känns tungt. Han/hon hjälper dig att finna balans i livet, så att du kan prestera maximalt både för företaget och privat och samtidigt må bra.

Grupputveckling

Det är även idealt att använda våra program i gruppupplägg. Varje upplägg skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren och vanligast är att individuell träning varvas med gruppträffar.