Personlig Produktivitet och Teamutveckling

Programmet fokuserar på produktivitet för både dig själv och teamet. Du tränar på effektiv tidsanvändning och prioritering i din egen verklighet. Programmet hjälper effektivt chefer och andra ledare att tänka och agera med den egna och teamets produktivitet och målfokusering i centrum. På detta sätt förstärks teamets förmåga att se helheten, att prestigelöst arbeta för gemensamma mål samt respektera och använda övriga teammedlemmars kompetens och förmåga.

Bättre måluppfyllelse och höjd produktivitet ger ökad motivation

Programmet belyser ingående de viktiga ledarskapsaspekter som har med effektivitet, produktivitet och målfokus att göra. Deltagarna ges tillfälle att reflektera över detta i sin egen arbets- och livssituation. Parallellt med detta bygger man upp sin personliga handlingsplan i arbetet.

Programmets kunskapsdel innehåller 6 textavsnitt (även inspelade som ljudbok). Här är exempel på tema, som tas upp under programmets gång, individuellt och i teamet.

 • Att definiera produktivitet
 • Att nå mål genom bra tidsplanering
 • Prioritera rätt för ökad produktivitet
 • Bra kommunikation ger bättre produktivitet
 • Empowerment – att frigöra teamets egen kraft och därigenom öka dess produktivitet

 

Individuell anpassning och personlig coaching

Programmet Personlig Produktivitet och Teamutveckling® genomförs i sex etapper och pågår under sex månader. Tiden är en mycket viktig faktor för att uppnå ett bestående resultat. Varje deltagare får ett välstrukturerat kunskaps- och arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla en genomtänkt handlingsplan för sig själv och teamet. Individuell anpassning är en av nycklarna till framgång. Deltagaren och teamet får därför en egen personlig, erfaren ledarutvecklare som handledare under programmets gång.

Teamträning i seminarieform

Programmet genomförs på olika sätt, beroende på syfte och mål.

 1. Programmet fungerar utmärkt som individuellt program med personliga uppföljningar för enskilda deltagare.
 2. För homogena team, där själva teamträningen är det primära, kan det vara lämpligt att genomföra programmet med gemensamma seminarier som huvudmetod och där korta personliga uppföljningar i anslutning till seminarierna ger individuellt stöd i processen.
Att göra rätt saker tillsammans ger bättre utbyte

Deltagaren arbetar med verkliga situationer och mål inom såväl arbetsmässiga som personliga områden. Att förstå och använda en effektiv målprocess är central i det personliga ledarskapet. Därför ingår i programmaterialet en välfylld “verktygslåda”, med vars hjälp deltagaren skapar sin egen personliga handlingsplan.

Omfattande användning och väl dokumenterat

Över 50 000 svenska ledare har framgångsrikt använt program från LMI® sedan introduktionen 1982. Tack vare ständig utveckling och anpassning av programmen växer vi kontinuerligt tillsammans med våra kunder.

Personlig Produktivitet och Teamutveckling® – programspecifikation
 • Certifierad, erfaren ledarutvecklare handleder vid individuella uppföljningsmöten
 • Inledande intervju och 6 ytterligare coachingsessioner
 • Seminarier och workshops
 • Tonvikt på individuell träning eller teamträning, beroende på uppdragsgivarens syfte och mål
 • 6 textavsnitt med arbetsblad (även som ljudbok)
 • Underlag till egen mål- och handlingsplan
 • Pågår under 6-8 månader
 • Deltagarens tidsinsats ca 2 timmar/vecka (inkl. coaching sessioner)
 • Programmet genomförs på deltagarens arbetsplats – ingen tidsförlust för resor etc.