Personligt Ledarskap

Personligt Ledarskap ® tar ett helhetsgrepp på ledarskapet
Detta program ger dig inspiration och verktyg att lyckas bättre i jobbet och att hitta rätt balans i livet. Du tränar ditt ledarskap i din egen verklighet! Programmet är konkret, beprövat och väldokumenterat.

Ledarskap handlar i mycket stor utsträckning om att kunna “leda sig själv” i alla situationer i livet. Det handlar om att styra själv och inte låta omständigheterna göra det. Det handlar om att ha kontroll och att använda den valfriheten till egen utveckling. Alla har potential att bli ännu starkare i dessa avseenden.

Bättre balans i arbete och privatliv
Deltagaren arbetar med verkliga situationer och mål inom såväl arbetsmässiga som personliga områden. Att förstå och använda en effektiv målprocess är central i det personliga ledarskapet. Därför ingår i programmaterialet en välfylld “verktygslåda”, med vars hjälp deltagaren skapar sin egen personliga handlingsplan.

Ökad motivation och höjd produktivitet
Genom att utveckla och stärka sitt eget, personliga ledarskap stärks också förmågan att leda andra. Personligt Ledarskap ® ger grundläggande och konkret beteendekunskap. Viktiga insikter omsätts i konkret handling. Positiv förändring och bestående resultat uppnås genom att upplevelsen är förankrad i verkligheten.

Programmet Personligt Ledarskap belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och deltagarna ges tillfälle att reflektera över dessa i sin egen arbets- och livssituation. Programmets kunskapsdel innehåller 16 textavsnitt (även inspelade som ljudbok). Här är exempel på tema, som tas upp under programmets gång

Självbild och självförtroende
Inverkan från arv och miljö
Att förstå motivationens betydelse
Utveckling av attityder och vanor
Praktisk mental träning
Positiv tidsplanering
Att fatta beslut och lösa problem
Konsten att lyssna och kommunicera
Ledarskap i organisationer

Individuell anpassning och personlig coaching
Programmet Personligt Ledarskap® genomförs i åtta etapper om vardera ungefär 4 veckor. Programmet pågår med andra ord i sex – åtta månader. Tiden är en mycket viktig faktor för att uppnå ett bestående resultat.

Varje deltagare får ett välstrukturerat kunskaps- och arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin personliga handlingsplan. Individuell anpassning är en av nycklarna till framgång. Deltagaren får därför en egen personlig, erfaren ledarutvecklare som handledare under programmets gång.

Omfattande användning och väldokumenterat
Över 50 000 svenska ledare har framgångsrikt använt ledarskapsprogram från LMI ® sedan introduktionen 1983. Tack vare ständig utveckling och anpassning av programmet växer vi kontinuerligt tillsammans med våra kunder.

Personligt Ledarskap ® – programspecifikation

Certifierad, erfaren ledarutvecklare handleder vid individuella uppföljningsmöten
Inledande intervju och 8 ytterligare coachingsessioner
Seminarier i samband med gruppuppdrag och teamutveckling
16 textavsnitt med arbetsblad (även som ljudbok)
Underlag till egen mål- och handlingsplan (personliga mål, produktivitetsmål, organisationsmål m.m.)
Pågår under 6-8 månader
Deltagarens tidsinsats ca 2 timmar/vecka (inkl. coachingstid)
Programmet genomförs på deltagarens arbetsplats – ingen tidsförlust för resor etc.