Personligt Ledarskap en drivkraft för innovation och företagsutveckling

Under 2012 släppte konsultbolaget Connecta en studie över tio tydliga och branschoberoende områden där företagsledarna ser att utveckling är nödvändig för framtida framgång. Syftet har varit att identifiera näringslivets syn på innovation och de trender som kommer att vara styrande för bolagens utveckling.

Studien baseras på djupintervjuer med företagsledare för 25 av Sveriges största bolag. Bland de intervjuade finns Annika Falkengren (SEB), Leif Östling (Scania), Olof Faxander (Sandvik) och Keith McLoughlin (Electrolux). Respondenterna har valts ut för att representera en bredd vad gäller företag i olika branscher och en tyngd i näringslivet vad gäller storlek och marknadsposition.

Tio aktuella fokusområden på VD:s agenda:

1. Global differentiering för ökad konkurrenskraft
Försäljning på en global marknad ökar kraven på produktdifferentiering med hänsyn tagen till geografiska, demografiska och kulturella skillnader. ”One size fits all” fungerar sällan.

2. Bredare produktportföljer och ökad branschglidning
Ökad konkurrens, snabbare teknikutveckling och jakt på nya marknader gör att gränsdragningen mellan olika branscher suddas ut.

3. Från benchmarking till bestmarking
Företag jämför sig med och söker i allt högre grad inspiration från spelare som är ”bäst i klassen” på sitt område, även utanför sin egen bransch, som ett sätt att förbättra sin verksamhet.

4. Ökat fokus på affärsmodellsoptimering
Förändringstakten på marknaden går allt snabbare. Det gör att de affärsmodeller som används måste vara anpassade för att hantera en föränderlig omvärld.

5. Förenkling i fokus
Enkelhet och användarvänlighet kommer att genomsyra produktion likaväl som affärsmodeller, kunderbjudanden och interna processer.

6. Hållbar affärsutveckling integreras i verksamheten
Miljö- och samhällsengagemang kopplas allt mer samman med företagets tillväxtagenda. Hållbarhetsfrågorna integreras i affärsutvecklingen.

7. Personligt ledarskap bland medarbetarna blir nödvändigt
En ökad förändringstakt kräver medarbetare som tar större ansvar och driver sig själva. Företagskulturerna behöver därmed bli mer tillåtande och trygga.

8. Talangerna blir viktigare än strukturkapitalet
I takt med att information blir allt mer snabb och tillgänglig så minskar betydelsen av strukturkapital. Istället ökar betydelsen av att attrahera talanger.

9. Sociala och digitala medier driver utveckling i hela organisationen
Sociala och digitala kanaler får en allt större påverkan på kundinteraktion, innovation, produktutveckling och affärsmodeller.

10. Krav på effektivare analys och delning av kunskap
Den digitala informationsspridningen höjer kraven på ledare, individer och organisationer att snabbt kunna hantera, selektera och kommunicera information.

Källa: www.connecta.se

Posted in Våra ledarutvecklare (som Category).